Nguồn tư vấn

Sức khỏe tâm thần khẩn cấp của Quận Arlington: 703-228-5160

Đường dây khẩn cấp 24 giờ:-703 228-4256

Trong Khủng hoảng / Cần trợ giúp ngay bây giờ? https://www.apsva.us/mental-health-services/in-crisis-need-help-now/

Nguồn cộng đồng: Arlington có rất nhiều sự hỗ trợ của cộng đồng. Trong số đó có Cục Dịch vụ Nhân sinh, Cục Chăm sóc Sức khỏe Hành vi. Tổ chức này cung cấp một loạt các chương trình và dịch vụ để giúp cư dân Arlington vượt qua hoặc quản lý tốt hơn các vấn đề sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện của họ. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ của họ, hãy truy cập: http://health.arlingtonva.us/behavioral-healthcare/