Sách Thư viện hiện có sẵn! / ¡Libros de la biblioteca ahora están bác bỏ!

Sách Thư viện hiện có sẵn!

Đặt sách thư viện Carlin Springs của bạn trực tuyến

Đón chúng từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào Thứ Hai, Thứ Tư. hoặc thứ sáu tại Carlin Springs

(cùng ngày / thời gian bạn có thể nhận APS gói bữa sáng và bữa trưa)

Gửi email cho cô Nisco nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào tại holly.nisco@apsva.us

Thư viện tờ rơi bằng tiếng Anh

Libros de la biblioteca ahora están phân ưu!

Đặt trước sus libros de la biblioteca de Carlin Springs en línea.

Recojalos entre las 11 giờ sáng - 1 giờ chiều los lunes, miércoles o viernes en Carlin Springs.

(los mismos días y hora podrá recger su almuerzo o desayuno de APS)

Envie un Correo electronico a la Sra. Nisco si tiene alguna pregunta holly.nisco@apsva.us

Thư viện tờ rơi bằng tiếng Tây Ban Nha