Bạn có cần internet không? ¿Internet Necesita?

Bạn có cần internet_

Bạn có cần internet không? Tất cả học sinh sẽ cần truy cập internet trước ngày 8 tháng 703 Chúng tôi có thể trợ giúp! Gọi cho chúng tôi theo số Carlin Springs (228-6645-XNUMX). Để lại tin nhắn chi tiết với tên của con bạn và số điện thoại của bạn Nếu bạn nhận được một bức thư chính từ Comcast, vui lòng mở nó và gọi cho chúng tôi nếu bạn cần giúp đỡ.

Bạn có cần tờ rơi internet không?

¿Internet Necesita? Todos los estudiantes necesitarán acceso a Internet antes del 8 de septiembre. ¡Podemos ayudarlo! Llámenos a Carlin Springs (703-228-6645). Deje un mensaje detallado con el nombre de su hijo y su número de teléfono Si Recogbe una carta de Comcast, ábrala y llámenos si necesita ayuda.