Trò chuyện cà phê với cha mẹ vào thứ Hai / Trò chuyện cà phê Lunes

Carlin Springs Cha mẹ, đánh dấu lịch của bạn. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp bạn trong một trong những cuộc trò chuyện cà phê sắp tới của chúng tôi!

Mỗi thứ hai

Join us, Oct. 26th at 9am.

LIÊN KẾT HỌP: https://us02web.zoom.us/j/82882170551?pwd=OENWWExRRlNVdU14SW4zOVMrZDhBZz09

ID HỌP: 828 8217 0551

MẬT KHẨU: 8UFFMV

Padres de Carlin Springs, marquen sus calendarios. ¡Esperamos verlos en una de nuestros Café Chats de los lunes!

Cada Lunes

Unase a nosotros el 26 de Octubre a las 9am.

ENLACE DE LA REUNION: https://us02web.zoom.us/j/82882170551?pwd=OENWWExRRlNVdU14SW4zOVMrZDhBZz09

ID DE LA REUNION: theo số 828 8217 0551 Việt Nam.

LƯU: 8UFFMV

Coffee Chat Flyer in English

Coffee Chat Flyer in Spanish