Bạn có nhận được không APS tin nhắn trên điện thoại di động của bạn? / Esta takesbiendo los mensajes de APS en su celular?

Gia đình Carlin Springs, vui lòng đảm bảo số điện thoại di động của bạn được cập nhật với nhà trường và bạn đã chọn nhận thông báo của School Messenger. Đây là cách tốt nhất để nhận tất cả thông tin quan trọng và lời nhắc từ nhà trường.

Familias de Carlin Springs, asegúrese que su número de celular este al día en el sistema de la escuela para Recogbir alertas. Esta es la mejor forma de Recogbir los avisos importantes o recordatorios de la escuela.

Tờ rơi đưa tin trường học Tờ thông tin trường học bằng tiếng Tây Ban Nha