Tài nguyên Công bằng, Chủng tộc và Đa dạng cho Người lớn

Sách cho người lớn:

Tài nguyên dành cho người lớn:

Nguồn lực khác từ Giám đốc Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập Arron Gregory 

EmbraceRace Khi sự phân chia chủng tộc và bất bình đẳng về chủng tộc ở Hoa Kỳ ngày càng gay gắt và nhức nhối hơn, công việc hình dung và tạo ra các hệ thống hòa nhập và thuộc về chủng tộc đích thực ở Hoa Kỳ vẫn đang được tiến hành. Chúng tôi tin rằng việc đảo ngược xu hướng phải bắt đầu từ gia đình, trường học và cộng đồng với trái tim và khối óc của con cái chúng ta.

Chủng tộc và dân tộc: Quan điểm từ bên trong tâm trí vô thức Là một viện nghiên cứu liên ngành, toàn trường đại học, Viện Nghiên cứu Chủng tộc và Dân tộc Kirwan làm việc để hiểu sâu hơn về nguyên nhân của — và các giải pháp cho — chênh lệch chủng tộc và sắc tộc trên toàn thế giới, đồng thời mang lại một xã hội công bằng và công bằng cho tất cả mọi người.