Equity

Hội đồng Nhà trường đã phê duyệt chính sách Công bằng mới (A-30) vào ngày 20 tháng 2020 năm 2018, bao gồm quản trị trong bốn lĩnh vực chính: Thực hành Công bằng Quản trị; Thực hành Công bằng Giáo dục; Thực tiễn Công bằng Lực lượng Lao động; và Thực hành Công bằng Hoạt động. Chính sách công bằng đã được phát triển từ mùa Thu năm XNUMX theo chỉ thị của Ban Giám hiệu và là một nỗ lực hợp tác bao gồm sự đóng góp ý kiến ​​của nhiều bên liên quan bên trong và bên ngoài.

https://www.apsva.us/diversity-equity-inclusion/

hình ảnh công bằng từ https://www.aasa.org/equity.aspx

 

 

 

 

 

 

tín dụng hình ảnh: https://www.aasa.org/equity.aspx