Pre-K / VPI

Giáo viên trẻ mới biết đi, giáo viên

Jonathan Almanza Zapata, Trợ lý trẻ mới biết đi

jonathan.almanza@apsva.us

Sarah Page, Giáo viên Giáo dục Đặc biệt Pre-K

sarah.page2@apsva.us

Maha Abdelrahim, Trợ lý Giáo dục Đặc biệt Pre-K

Lucinda Gonzalez, Trợ lý Giáo dục Đặc biệt Pre-K

lucinda.gonzales@apsva.us

Mary Fitzpatrick, Giáo viên Giáo dục Đặc biệt Pre-K

mary.fitzpatrick@apsva.us

Ellen Philson, Trợ lý Giáo dục Đặc biệt Pre-K

ellen.philson@apsva.us

Collins Nitcheu, Trợ lý Giáo dục Đặc biệt Pre-K

collins.nitcheu@apsva.us

Dennis Clark, Giáo viên VPI (Trưởng nhóm)

dennis.clark@apsva.us

Elvira Altamirano, Trợ lý VPI

elvira.altamirano@apsva.us

Sal Moran, Giáo viên VPI

salvador.moran@apsva.us

Leticia Arellano De Sigala, Trợ lý VPI

leticia.sigala@apsva.us

Julie Sosa, Giáo viên VPI

julie.sosa@apsva.us

Maria Herrera Hernandez, Trợ lý VPI

maria.hernandez@apsva.us

Ellen Vicens, Giáo viên VPI

ellen.vicens@apsva.us

Lesly Pineda, Trợ lý VPI

lesly.lopez@apsva.us

Simone Harris, Giáo viên Giáo dục Đặc biệt VPI

simone.harris@apsva.us

Sandra Perez, Trợ lý Giáo dục Đặc biệt VPI

sandra.perez@apsva.us