Lớp 1

Lớp một

Elizabeth Aiken, Giáo viên

elizabeth.aiken@apsva.us

Jessica Gilling, Giáo viên (Chính)

jessica.gilling@apsva.us

Amy Reynolds, Giáo viên

amy.reynolds@apsva.us

Jeremy Strohl, Giáo viên

jeremy.strohl@apsva.us

Erin Warin, Giáo viên Giáo dục Đặc biệt

erin.warin2@apsva.us

Bridget O'Malley, Trợ lý Giáo dục Đặc biệt

Bridget.omalley@apsva.us

Susana Cordova, Trợ lý Giáo dục Đặc biệt

susana.cordova@apsva.us

Paige Bradford, Giáo viên Giáo dục Đặc biệt

Paige.bradford@apsva.us

Raquel Vasquez, giáo viên tiếng Anh

raquel.vasquez@apsva.us

Silvia Martinez, Giáo viên tiếng Anh (Lớp 1 và Lớp 2)

silvia.martinez@apsva.us