Lớp 1

Lớp một

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Aiken, Giáo viên

elizabeth.aiken @apsva.us

 

Jessica Gilling, Giáo viên (Chính)

jessica.gilling @apsva.us

 

Amy Reynolds, Giáo viên

amy.reynolds @apsva.us

 

Jeremy Strohl, Giáo viên

jeremy.strohl @apsva.us

 

Erin Warin, Giáo viên Giáo dục Đặc biệt

erin.warin2 @apsva.us

 

Bridget O'Malley, Trợ lý Giáo dục Đặc biệt

Bridget.omalley @apsva.us

 

Susana Cordova, Trợ lý Giáo dục Đặc biệt

susana.cordova @apsva.us

 

Paige Bradford, Giáo viên Giáo dục Đặc biệt

Paige.bradford @apsva.us

 

Raquel Vasquez, giáo viên tiếng Anh

raquel.vasquez @apsva.us

 

Silvia Martinez, Giáo viên tiếng Anh (Lớp 1 và Lớp 2)

silvia.martinez @apsva.us