Tiêu đề tôi

Carlin Springs Elementary là một Trường Tiêu đề I. Vui lòng sử dụng các liên kết sau để tìm hiểu về Chương trình Tiêu đề I Toàn Trường của Chúng tôi. Ngày họp Đối tác Gia đình Trường học của chúng tôi là ngày 11 tháng 2021 năm 2021 và một ngày sẽ được xác định cho mùa xuân năm XNUMX.

Vui lòng hoàn thành bản khảo sát sau để giúp chúng tôi điều chỉnh chương trình Title I và các sự kiện gắn kết gia đình cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Mỗi năm, chúng tôi xem xét lại các Nguyên tắc Hợp tác giữa Nhà trường-Gia đình. Chúng tôi mời bạn xem xét trực tuyến và cung cấp bất kỳ ý kiến ​​đóng góp nào bạn có trong vòng 2 tuần tới trước cuộc họp.

Cũng quan tâm: