Nhiệm vụ của trường

Tầm nhìn của chúng tôi là phát triển những nhà tư duy sáng tạo, biết đọc biết viết, những người sẽ trở thành những thành viên đóng góp cho cộng đồng của họ.

Cây CS 1819