Trường cộng đồng là gì?

Video về các trường học cộng đồng từ Partnership for the Future of Learning (xem có phụ đề chi tiết)

https://communityschools.futureforlearning.org/

Video hoạt hình từ Liên minh các trường học cộng đồng (xem có phụ đề chi tiết)

http://www.communityschools.org/

Video về Trường học cộng đồng do Hiệp hội Giáo dục Quốc gia thành lập (xem với phụ đề chi tiết)

http://www.nea.org/communityschools