Сургуулийн номлол

Бидний алсын зорилго бол тэдний нийгэмлэгийн гишүүдийн хувь нэмэр болох бүтээлч, бичигтэй сэтгэгчдийг хөгжүүлэх явдал юм.

CS мод 1819