Олон нийтийн сургууль гэж юу вэ?

Видео Ирээдүйн Сургалтын Түншлэл дэх нийгэмлэгийн сургуулиудын талаар (хаалттай гарчигтай үзэх)

https://communityschools.futureforlearning.org/

Хөдөлгөөнт видео Олон нийтийн сургуулиудын эвслээс (хаалттай тайлбараар үзэх)

http://www.communityschools.org/

Видео Үндэсний Боловсролын Ассоциациас байгуулсан Олон нийтийн сургуулийн талаар (хаалттай тайлбараар үзэх)

http://www.nea.org/communityschools